Sierduiven
J.Luchtmeijer


NAWOORD.


We hebben bij het samenstellen van dit artikel geprobeerd zoveel mogelijk gegevens te verzamelen over de Friese duivenslagen.

Daarbij hebben we gebruik gemaakt van de hieronder vermelde artikelen, boeken en internetsites.

Tevens konden we enkele oude prenten over dit onderwerp fotograferen in het Fries Museum te Leeuwarden met behulp van de conservator G. Elzinga, waarvoor onze dank.

Met toestemming van de slotbewaarder B. Prins was het mogelijk het interieur van de duivenslagpoort van de Heringastate, Poptaslot te fotograferen.


Ondanks dat we veel bronnen hebben geraadpleegd, die soms onderling verschillende feiten weergeven, zal dit artikel ongetwijfeld niet compleet zijn.

We houden ons dan ook aanbevolen voor eventuele suggesties, adviezen en aanvullingen.REFERENTIES.


Gegevens bij het park van de Jongemastate in Raerd, Rauwerd.


Gegevens bij de Uniastate in Bears, Beers.


Stamboek van den Frieschen adel. Jr. Mr. M. de Haan Hettema en M.r A. van Halmael, Jr.  Tweede deel. 1846.


Nederlandse duiventillen. H.W.M. Giezen-Nieuwenhuys en C.C.S. Wilmer. 1987.


Huishoudelyk Woordboek, vervattende vele middelen om zyn goed te vermeederen en zyne gezondheid te behouden. M. Noel Chomel. 1743.


Nederlandsche Vogelen, volgens hunne huishouding, aert en eigenschappen beschreeven.

Cornelius Nozeman. 1770.


Nieuwe kunst van duiven te kweken en te vermenigvuldigen, zo ten stede als ten plattelande. Brugge. 1849.


Stinsen en states. Adellijk wonen in Friesland. Ronald Elward, Peter Karstkarel. 2e druk. 1992.


Duiventillen in Drenthe. H. M. Luning. 1988.


Merkwaardige Kasteelen in Nederland. deel 1. Mr. J. van Lennep en W. J. Hofdijk. 1854.


Stads- en dorpskroniek van Friesland.  deel I, 1930; deel II. 1934. Dr. G.A. Wumkes.


Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland.  R. J. Wielinga. 1979.


Veel internetsites, waaronder:

       nl.wikipedia.org, De vrije encyclopedie.

       www.tresoar.nl

       www.stinseninfriesland.nl

       www.angelfire.com

               de website van de Historische Vereniging Noordoost Friesland.
Terug naar Duivenslagpoorten en duiventillen in Friesland.